12-بررسی عملكرد هیدرولیكی و قابلیت اطمینان در شبكه های جمع آوری فاضلاب شهری

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری سپیده مدنی تنکابنی - کارشناس ارشد عمران - آب، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران مسعود تابش (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۳۳۲) استادیار گروه مهندسی عمران، دانشک|50029954|thg|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل 12-بررسی عملكرد هیدرولیكی و قابلیت اطمینان در شبكه های جمع آوری فاضلاب شهریرا مشاهده می نمایید

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری سپیده مدنی تنکابنی - کارشناس ارشد عمران - آب، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران مسعود تابش (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۳۳۲) استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران چکیده مقاله: چگونگی عملکرد یامیزان سرویس دهی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری از جمله موضوعاتی مهمی است که امروزه صنعت آب و فاضلاب با آن روبرو است. بنابراین دسترسی به ابزاری که...